Algemene voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden Rocca Bruna – Bed&Breakfast en appartementen

 • B&B: is Rocca Bruna Bed&Breakfast gelegen te Caracoi Cimai 8, 32023 Rocca Pietore(BL) Italië
 • Appartementen: zijn de Rocca Bruna appartementen gelegen te Rocca Pietore, Località Capoluogo 64, 32023 Rocca Pietore (BL), Italië
 • Rocca Bruna:is de omvattende vorm voor de hierboven beschreven B&B en appartementen.
 • Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die in de Rocca Bruna accommodatie wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als ‘gast’ aangeduid.
 • Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in de Rocca Bruna accommodatie verblijft.
 • Beheerder: Degene die als eigenaar of namens de eigenaar van Rocca Bruna taken van beheer van Rocca Bruna waarneemt.
 • Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Rocca Bruna of gast.
 • Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van Rocca Bruna (of diens vertegenwoordiger), die Rocca Bruna exploiteert.
 • Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij Rocca Bruna kosteloos kan annuleren.
 • Boeking: Een door Rocca Bruna geaccepteerde reservering.
 • Ontbinding: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Bed and Breakfast accommodatie: Een kamer logies met ontbijt in de privewoning van de eigenaar of beheerder.
 • Appartement accommodatie: Een appartement met 1 of meerdere slaapkamers in de woning gelegen te Rocca Pietore, zonder enige vorm van maaltijden.
 • Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.
 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Rocca Bruna.

Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Rocca Bruna schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Rocca Bruna zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van Rocca Bruna.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen Rocca Bruna en consumenten en anderzijds uitsluitend van toepassing tussen Rocca Bruna en bedrijven of respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

1.3 Met het aangaan van een huurovereenkomst (ie. het boeken van een appartement of kamer in één van de Rocca Bruna accommodaties) worden deze Algemene Voorwaarden en Privacybepalingen van kracht.

 1. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

2.1. De aanbiedingen en de prijzen op de website kunnen verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. Rocca Bruna behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. De cliënt/gast wordt bij de bevestiging in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs, en dat in de bevestiging vermelde prijs, de bindende is.

2.2 Alle vermeldingen op de website van Rocca Bruna (www.rocca-bruna.it) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Rocca Bruna accommodatie is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulerings- en reisverzekering en eventuele andere kosten (toeristenbelasting, kosten door het vuil achterlaten van de gemeenschappelijke keuken, finale poets appartementen).

2.4 De vermelde kortingen zijn steeds van toepassing op de kamerprijs. Er worden geen kortingen toegekend op extra’s die bijgeboekt worden (extra bed op kamer, kinderen, extra maaltijden of andere diensten)

 1. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Rocca Bruna en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van Rocca Bruna. De gast die boekt dient meerderjarig te zijn. Indien er beschikbaarheid is, wordt de boeking bevestigd binnen de 72 uur. Rocca Bruna behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een boeking te weigeren.

3.2. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient.Indien er geen email adres of een voor sms – boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd, wordt een schriftelijke bevestiging verstuurd per gewone post, waarbij de verzendkosten worden aangerekend.

3.3 De door Rocca Bruna gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B of appartement accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan Rocca Bruna te melden.
Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.

 1. Betaling

4.2. Betaling van een voorschot van 30% (1e schijf) van het totale bedrag, dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsmail, op de rekening die vermeld wordt in de mail. Een tweede voorschot (2e schijf), van 20% van het totaalbedrag dient betaald te worden 1 maand voor aankomst. Het saldo (resterende 50%), dient betaald te worden op de dag van aankomst in contanten.

4.3. Bij de betwisting van een factuur dient binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Roeselare. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zijnde bij aankomst, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestellling verhoogd worden met een rente van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, met een minimum van 125,00 euro en met een maximum van 1860,00 euro.

4.4.In elk geval en onverminderd het bovenstaande heeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting ons de dienstverlening op te schorsen en maakt zij alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Rocca Pietore behoord.

 1. Annulering en wijziging

5.1 De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 60  dagen voor de dag van aankomst te annuleren.

5.2 Na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder a. t/m c. vermelde annuleringskosten:

 • Vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor aankomst verliest men 30% (1e schijf) van het totaalbedrag.
 • Vanaf 30 dagen tot 1 dag voor aankomst: men verliest 50% van het totaalbedrag (1e+ 2e Schijf)
 • Annuleren op de dag van aankomst, tijdens het verblijf, of No Show: het hele bedrag van de boeking dient betaald te worden en is te betalen binnen 15 dagen te tellen vanaf de dag van aankomst, op de vermelde hierboven vermelde rekeningnummer onder het punt 4.2.

5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).

5.4 Annulering door Rocca Bruna: Rocca Bruna dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert Rocca Bruna de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding. Gewichtige omstandigheden maken overmacht uit. Hier wordt eveneens verwezen naar de bepalingen mbt overmacht.
Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

 1. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie – Huishoudelijk reglement

6.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst of het huishoudelijke reglement. De gasten dienen zich te schikken naar het huishoudelijk reglement, dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes.

6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de Rocca Bruna accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de Rocca Bruna of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies en wordt geacht kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement dat zichtbaar is opgehangen in de gemeenschappelijke ruimtes en dat hieronder ook vermeld wordt in punt 6.2.

6.2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

– De check-in dient plaats te vinden tussen 14.00 uur en 21.00uur op de dag van aankomst. De check-out dient te gebeuren tussen 7.00 en 9.30 op de dag van vertrek. Voor afwijkingen van deze tijdstippen dient de gast met de eigenaar en/of beheerder vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken op volgend telefoonnummer +39 347/61 84 289

– Huisdieren enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimtes in Rocca Bruna.

– Ook geldt er in de gehele Rocca Bruna accommodaties een rookverbod, indien dit niet gerespecteerd wordt, wordt er een boete van 150€ aangerekend.

– Het ontbijt voor de Rocca Bruna B&B accommodatie wordt geserveerd tussen 7.30 en 9.30, op verzoek kan dit op een ander tijdstip.

– Het is niet toegestaan om derden (ie niet-gasten) uit de nodigen in de Rocca Bruna accommodaties.

– In de Rocca Bruna accommodaties dient afval gesorteerd te worden volgens het plaatselijke reglement: scheiding van plastic&glas&metaal; papier&karton; groenafval en restafval. Dit zal uitgelegd worden bij aankomst. Indien in de Rocca Bruna appartement accommodaties het afval niet gesorteerd wordt zoals uitgelegd, zal een boete van 150€ aangerekend worden.

– De stille uren in de Rocca Bruna accommodaties zijn 22.00uur tot en met 07.00uur.

– Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen, elke Rocca Bruna appartement accommodatie heeft 2 parkeerplaatsen ter beschikking, aangeduid met de naam van het appartement.

– Bij het verlaten van de Rocca Bruna appartement accommodatie dient de gast de keuken proper achter te laten. De gebruikte handdoeken en lakens dienen in het appartement te blijven, deze zijn eigendom van Rocca Bruna.

– In de Rocca Bruna appartement accommodaties zal steeds een extra kost voor de finale poets aangerekend worden, deze dient in contanten betaald te worden bij aankomst en bedraagt €60,00 per appartement.

– De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem (of zijn medegasten) aan Rocca Bruna accommodatie of de daarin aanwezige zaken, toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

– In de Rocca Bruna appartement accommodatie zal een waarborg van €150,00 in contanten gevraagd worden op de dag van aankomst. Op de dag van vertrek zal de accommodatie gecontroleerd worden op eventuele schade. Indien er geen schade vastgesteld wordt, zal de waarborg van €150,00 terugbetaald worden in contanten. Bij schade zal de waarborg niet of slechts gedeetelijk terugbetaald worden, indien de waarborg de geleden schade niet dekt zal de gast verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de volledige schade.

 1. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Rocca Bruna gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energie- en/of watercircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, de onmogelijkheid om de Rocca Bruna accommodaties te bereiken omwille van geblokkeerde toegangswegen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar of naaste familie, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Rocca Bruna kan worden gevergd.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Rocca Bruna kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Rocca Bruna tegen aanspraken dienaangaande. Rocca Bruna is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden, veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen, onbereikbaarheid, ijsvorming op de toegangswegen en op het grondgebied van de Rocca Bruna  accommodaties, aanwezigheid van grote hoeveelheden sneeuw op het grondgebied van de Rocca Bruna accommodaties.

8.2. De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Rocca Bruna accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

8.3. Rocca Bruna is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verlies en schade van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf in de accommodatie

8.4. Rocca Bruna kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de Rocca Bruna accommodaties.

8.5. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van Rocca Bruna, indien en voor zover Rocca Bruna uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Rocca Bruna is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Rocca Bruna in het voorkomende geval zal uitkeren.

 1. Privacy statement en GDPR

Rocca Bruna Rocca Bruna, gevestigd aan Caracoi Cimai 8, 32023 Rocca Pietore (BL), Italia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

9.1 Contactgegevens:

https://rocca-bruna.it
Caracoi Cimai 8, 32023 Rocca Pietore (BL), Italia +393476184289

De Vree Charlotte is de Functionaris Gegevensbescherming van Rocca Bruna Hij/zij is te bereiken via hello@rocca-bruna.it

9.2 Persoonsgegevens die wij verwerken

Rocca Bruna verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

9.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@rocca-bruna.it, dan verwijderen wij deze informatie.

9.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rocca Bruna verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

9.5 Geautomatiseerde besluitvorming

Rocca Bruna neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rocca Bruna) tussen zit.

9.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rocca Bruna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn: 1  jaar  > Reden: opsturen promoties, nieuwsbrief

Personalia                                    >Bewaartermijn: 1  jaar  > Reden: opsturen promoties, nieuwsbrief

Adres en contactgegevens        > Bewaartermijn: 1  jaar  > Reden: opsturen promoties, nieuwsbrief

9.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Rocca Bruna verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rocca Bruna gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rocca Bruna gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9.10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rocca Bruna en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@rocca-bruna.it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  identiteitskaartnummer en Rijksregisternummer  zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rocca Bruna wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.11 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rocca Bruna neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@rocca-bruna.it

 1. Slotbepaling

10.1 Voor zover bij wege van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Italiaanse recht van toepassing. Niet-Italiaanse gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd waartoe de stad Rocca Pietore behoord.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Italië, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

× How can I help you?